Newsroom


November 2012
Speech/Testimony
11/13/2012
Press Release
11/07/2012

October 2012
Press Release
10/31/2012

September 2012
Speech/Testimony
09/26/2012
Press Release
09/25/2012
Speech/Testimony
09/13/2012

July 2012
Speech/Testimony
07/26/2012
Speech/Testimony
07/25/2012
Speech/Testimony
07/20/2012
Speech/Testimony
07/18/2012